Minister wil graag jouw mening weten

In vervolg op de resultaten van het onderzoek van de commissie Gunning naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak, heeft de regering besloten de screening van personen die werkzaam zijn in de kinderopvang, gastouderopvang en het peuterspeelzaalwerk aan te scherpen. 
Sinds 1 maart 2013 vindt er een continue screening plaats op strafbare feiten die een belemmering vormen bij het werken in de kinderopvang. De hiervoor benodigde gegevens van de medewerkers in de kinderopvang zijn afkomstig uit een koppeling van bestaande gegevensbestanden. Deze gegevensbestanden zijn niet altijd volledig en actueel. Hierdoor kan het voorkomen dat een medewerker in de kinderopvang onterecht niet, of pas later, continu wordt gescreend. Daarnaast zijn van stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen geen gegevensbestanden beschikbaar. De Minister van SZW heeft daarom aangekondigd een personenregister te ontwikkelen om alle medewerkers voortdurend te kunnen screenen op strafbare feiten. 
Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om gegevens van alle medewerkers die werkzaam zijn in de kinderopvang in een personenregister op te nemen. Aan de hand van dit personenregister kan een continue screening plaatsvinden op nieuwe gegevens in de justitiële documentatie van alle ingeschrevenen in het register. Wanneer, op basis van een nieuw gegeven in de justitiële documentatie, de medewerker niet meer in aanmerking komt voor een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor de kinderopvang, grijpt de toezichthouder in. Het personenregister is de basis voor een volledige en blijvende continue screening van alle personen waarvoor een VOG-plicht geldt om werkzaam te mogen zijn in de kinderopvang. Het uiteindelijke doel is de verdere verbetering van de veiligheid van de kinderen in de kinderopvang. 

Op de site kan je meer lezen en jouw mening geven tot 21 augustus.

terug