Rechten en plichten

De oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die naar de betreffende opvang gaan. De oudercommissie heeft een aantal belangrijke taken en adviesrechten;

1. Bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang.

2. Adviseren over zaken als voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid, openingstijden en spel- en ontwikkelingsactiviteiten.

3. Adviseren over beleidszaken met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen, waaronder het aanbieden van voorschoolse educatie.

4. Vaststellen of wijzigingen van een regeling bij de behandeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten.

5. Belangenbehartiging van de ouders en kinderen.

6. Communicatie met alle ouders van de kinderopvangorganisatie of gastouderbureau.

Van een advies kan de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau alleen afwijken indien hij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang niet gebaat is bij het advies.

De oudercommissie is bevoegd de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen.

De houder van de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.

Alle adviesrechten zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De medezeggenschap op gesubsidieerde peuterspeelzalen is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen

De taken en verantwoordelijkheden van de individuele oudercommissie zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement. Elke opvang is wettelijk verplicht om binnen zes maanden na de opening een medezeggenschapsreglement op te stellen. Alle wettelijke eisen aan de inhoud van het medezeggenschapsreglement vind je hier

Het huishoudelijk reglement van een oudercommissie wordt opgesteld door de oudercommissie en beschrijft de praktische werkwijze van de commissie zoals de vergaderfrequentie en taken van commissieleden. Download hier het modelreglement, opgesteld door BOinK en Brancheorganisatie Kinderopvang.

Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang. Omdat de oudercommissie onafhankelijk is, mogen medewerkers van de kinderopvang er geen plaats innemen. Mocht de partner van een medewerker of een medewerker van een andere opvang lid willen worden, dan is het aan de oudercommissie, in samenspraak met de ondernemer, om af te wegen of er in dat geval belangenverstrengeling zal optreden. Het aantal ouders dat deel uit maakt van de oudercommissie is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

terug