Ouderbetrokkenheid

Veel kinderopvangorganisaties zijn doordrongen van het belang van een goed functionerende OC. In de praktijk blijkt het echter vaak lastig om voldoende ouders te vinden die zitting in de commissie willen nemen. Behalve de taalbarrière (sommige organisaties bereiken ouders niet met hun communicatie) speelt een negatieve beeldvorming (ze organiseren de borrels en evenementen, de organisatie doet weinig met de aanbevelingen, de onderwerpen zijn van ondergeschikt belang, er wordt veel gepraat maar weinig bereikt, etc.) de OC nogal eens parten.

Een actieve oudervertegenwoordiging kan echter voor de ondernemer een belangrijke gesprekspartner zijn. Hoe waardevol de inbreng is, hangt voor een gedeelte van de kinderopvangorganisatie af. Een actieve oudercommissie die zich over inhoudelijke en/of strategische zaken buigt en daar door de organisatie toe wordt uitgenodigd of gestimuleerd kan een grotere invloed uitoefenen dan een raad die door de organisatie niet serieus wordt genomen.

In het onderwijs worden andere termen gebruikt; MR en OR. De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan waarin (vertegenwoordigingen van) personeel en ouders kunnen meepraten en meebeslissen over het beleid en de organisatie van de school. De OR (uitsluitend ouders) houdt zich op veel scholen met minder formele zaken bezig, zoals het organiseren van schoolfeesten, ouderavonden of informatieavonden.

Vaak lopen deze taken binnen de kinderopvang door elkaar heen en hebben ouders in sommige gevallen weinig tot geen zeggenschap. Ze mogen advies geven, maar of dit advies daadwerkelijk wordt overgenomen is de vraag.

Ons standpunt

Wij vinden het belangrijk dat ouders meer zeggenschap krijgen en meer betrokken worden. Door dit continu aan te kaarten bij de kamerleden is de overheid het onderwerp over gaan nemen. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe wet waarbij de zeggenschap van ouders wordt uitgebreid. Zo krijgen ouders meer te zeggen over het pedagogische beleid. Een goede ontwikkeling.

Wij denken dat het nog een stapje verder kan. In het kader van onze visie op integrale kindcentra vinden wij het belangrijk om binnen de kinderopvang ook te gaan nadenken over een medezeggenschapsraad (MR), waar personeel en ouders samen met de leiding praten over allerlei zaken. 

Naast onze actieve lobby informeren wij oudercommissies over hun rechten en plichten. Wij zijn van mening dat met meer kennisdeling oudercommissies beter in staat zijn hun taken uit te voeren. Hier ondersteunen wij ze actief in.

terug