Schooltijden

De basisschool bepaalt zelf de indeling van de schooldag. Scholen mogen de tijden waarop een leerling op school moet zijn (schooltijden) zelf bepalen. De school moet zich wel houden aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. Dit is het aantal uren dat leerlingen onderwijs krijgen in 8 schooljaren.

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De Onderwijsinspectie let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven.

De school bepaalt ook hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De pauzes moeten een onderbreking van de dag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen aan één stuk bezig zijn met leren. De basisschool moet zorgen voor een goede verdeling van de activiteiten over de dag. In de schoolgids lees je hoe de school van jouw kind dit regelt.

De school kan ook een rooster hebben met elke dag evenveel uren onderwijs. Dit is het zogenoemde 5-gelijkedagenmodel of continurooster. Voorwaarde is altijd dat alle leerlingen over 8 schooljaren minimaal 7.520 uur onderwijs krijgen (verplichte onderwijstijd).

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt de data voor de zomervakanties vast. Scholen voor basisonderwijs zijn verplicht zich aan deze data te houden. Soms kunnen scholen besluiten de meivakantie langer te laten duren dan 1 week. Voor de overige vakanties geeft het ministerie adviesdata. Scholen zijn niet verplicht deze adviesdata te volgen.

Pilot

Basisscholen bepalen verder zelf hoe een schooldag eruit ziet. Sinds schooljaar 2011-2012 zijn 7 basisscholen gestart met een proef om lesuren flexibeler te verdelen over het schooljaar. Deze scholen kunnen dan bijvoorbeeld ook les blijven geven tijdens de zomervakantie. De scholen delen de lesuren in overleg met de ouders in. Sinds 1 augustus 2012 doen nog 3 andere scholen aan het experiment mee. De proef duurt 3 jaar.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gebruikt de ervaringen om te kijken of regels voor onderwijstijd flexibeler kunnen. De minister wil scholen en ouders de mogelijkheid geven het onderwijs aan te passen op de wensen van deze tijd. Bijvoorbeeld door de lessen beter aan te laten sluiten op de naschoolse opvang en op de werktijden van de ouders. Voorwaarde is wel dat de scholen de leerlingen minimaal 7.520 uren onderwijs in 8 jaar blijven geven. Daarbij moet de onderwijstijd evenwichtig over de dag en het jaar worden verdeeld. Ook moet het onderwijs aan de kwaliteitseisen voldoen en moeten de resultaten van de leerlingen voldoende blijven.

Steeds meer scholen voeren een continurooster in: 5 schooldagen met 5 uren onderwijs en een korte middagpauze. Hiermee kunnen zij de schooltijden beter aanpassen aan de wensen van de ouders. Ouders hoeven hun kinderen bijvoorbeeld niet op te halen tussen de middag.

Het ministerie van OCW brengt met de monitor continurooster de gevolgen van dit rooster in kaart. Zo meet de monitor de prestaties van de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs. De monitor is gestart in het schooljaar 2011-2012 en loopt 3 jaar.

Ons standpunt 

Het ministerie maakt al flinke stappen om schooltijden beter af te stemmen op ouders. Wij onderstrepen deze gang van harte! Desondanks zijn er nog een aantal punten die we verbeterd willen zien:

Nederland is het enige land in de EU waar kinderen tussen de middag naar huis gaan voor hun lunch. Een systeem dat achterhaald is. Ouders kunnen invloed uitoefenen op de schooltijden via de medezeggenschapsraad (MR). De basisschool kan de schooltijden niet veranderen zonder instemming van de ouders die in de MR zitten. De schooltijden worden voor het begin van een nieuw schooljaar vastgesteld. 

Ook in Den Haag kunnen we verschil maken. Wij spreken Kamerleden over de voortgang van de verschillende pilots van het ministerie en hebben contact met het ministerie over het verbeteren  van de aansluiting school, kinderopvang en werken.

terug