Het Nieuwe Toezicht

Goede kinderopvang draagt bij aan een goede start voor kinderen in de maatschappij, aldus het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het belang van kwalitatief goede kinderopvang zijn er in de Wet kinderopvang eisen vastgelegd en houden gemeenten toezicht op de naleving van deze eisen. De eisen en het toezicht moeten instellingen prikkelen om goede kwaliteit te leveren en moeten hen daarbij niet in de weg zitten. Daarom wil het ministerie van Sociale Zaken per 2017 de huidige set kwaliteitseisen voor kinderopvang en buitenschoolse opvang (BSO) veranderen. Dit wordt ook wel ‘Het Nieuwe Toezicht’ genoemd.

Doel van deze aanpassing is allereerst een kwaliteitsverhoging. De nieuwe kwaliteitseisen moeten beter uitlegbaar zijn en meer gericht op de pedagogische kwaliteit in de praktijk en minder op de structurele randvoorwaarden. Minder regels en meer pedagogisch maatwerk is het doel. Meer ruimte om te onderscheiden op kwaliteit, maar ook meer ruimte om in te spelen op de behoeften van individuele kinderen. 

Het ministerie baseert zich in de nieuwe eisen op de volgende basisprincipes:

1. het bieden van voldoende fysieke en emotionele veiligheid zodat kinderen zich thuis voelen en zich kunnen ontspannen; 

2. het bevorderen van de persoonlijke competenties van kinderen; 

3. het bevorderen van de sociale competenties van kinderen; 

4. het bevorderen van de socialisatie van kinderen door overdracht van waarden
en normen ten behoeve van de gewetensontwikkeling. 

Stand van Zaken

Het ministerie heeft een voorstel gedaan voor de nieuwe eisen. Deze kregen veel commentaar vanuit verschillende hoeken. Naar aanleiding daarvan heeft het veld aangegeven zelf met een voorstel te willen komen. Zij hebben tot 31 oktober de tijd om met een goed voorstel te komen. Stichting Voor Werkende Ouders is hierbij niet betrokken. Wij hebben onze reactie gegeven op het eerste voorstel van het ministerie. Wij zijn tegen de enorme regeldruk en zijn daarom blij met de stappen die het ministerie neemt om de kwaliteit te verhogen en de regeldruk tegen te gaan. 

Wij nemen wel plaats in de klankbordgroep die gaat over hoe de beoordelingssystematiek naar ouders wordt vertaald. De minister heeft aangegeven dat ouders meer inzage moeten krijgen in de kwaliteit via een codering zoals kleuren of sterren.

terug